வாழ்வு தரும் வாஸ்து

பொருளடக்கம்
பஞ்ச பூதங்களைப் போற்றுவோம்
ராசி வீடும் வாஸ்து வீடும்
வீட்டில் மரங்கள்
நாற்புற வாசல்
வீடுகட்ட வாங்கும் மனை எப்படி இருக்க வேண்டும்?
வீடு கால் போட சுப தினங்கள் எவை?
மனைகள் தேர்வு
கிழக்குத் திசை
தென்கிழக்குத் திசை
தெற்குத் திசை
தென்மேற்குத் திசை
மேற்குத் திசை
வடமேற்குத் திசை
வடகிழக்குத் திசை
வீட்டின் அறைகள்
மனையின் பார்வையில் வீட்டின் பார்வை
மாடிப் படிக்கட்டுகள்
பூஜை அறையை எங்கே வைப்பது?
எட்டுத் திசையில் கிணரும் பலன்களும்
கடைகள்
தொழிற்சாலை
வாசல்
குளியல் அறை மற்றும் கழிவறை
சமையல் அறை
முக்கிய குறிப்புகள்
வாஸ்து எழுந்திருக்கும் காலங்கள்
மனையடி பலன்கள்
விவசாய நிலங்களில் வாஸ்து