சரஸ்வதி அந்தாதி

பொருளடக்கம்
சரசுவதி வணக்கம்
நான் முகன் வணங்கும் தேவி
கலைமகளே உன்னைப் போல் தரவல்லவர் யார்?
மகிழ்ந்து ஆண்டருள்வாய்!
என்னை ஆளும் மடமயிலே
பணிவேன் பொன்னடிகளை
எனக்கும் பெறலரிது யாது?
நாளும் வணங்குவேன்
கலைமகள் இருப்பிடம்
புதிய சந்திரன்
நான் மறவேன் திசை நான்முகன் தேவியை
அறிவோடு விளங்கக் காரணம்
கலைமகள் உணர்த்திய வேதம்
வெண்டாமரை நாயகியே
யாவுமாய் விளங்கும் வெண்தாமரை
யாவுமான தாமரை மலர்
தாமரைகளில் அழகு பெற்றவள்
தாமரையின் பெருமை
ஆரணி - காரணி
கலைமகள்
என்னை ஆள்பவர் வேறில்லை
வண்தாமரை மலர்ச் சேயிழை
திருவடி தரும் பயன்கள்
யாரை வணங்குவது?
என் கண் ஆவதென்ன?
அழியாச் செல்வம்
சிறந்தது கல்விப்பொருளே!
கலைமகளை வணங்கினால் வரும் பயன்கள்
நெஞ்சிலும் நாவிலும் நிற்கும்
எல்லாமுமாய் நிற்பவள்