ஹிப்ரு பிரமிடு எண் தியானம் ( பெயரியல் யோக விஞ்ஞானம் )

பொருளடக்கம்
பிரமிடு என்பது என்ன?
மெக்சிகோ பிரமிடு
முக்கோண வடிவத்தின் மூலமே பிரமிடு
திருமூலரின் திருவம்பலச்சக்கரம்
பிரமிடு தியானம்
வாஸ்து சக்திமிகு வீடும் யோகாவும்
பிரமிடு வடிவ ஹீப்ரு நெடுங்கணக்கும் யோகாவும்
ஹீப்ரு நெடுங்கணக்கு தியான நிலை
பிரமிடு நியூமராலஜி - ஒரு யோகமா?
எண்களும் யோகவிஞ்ஞான சக்தி மையங்களும்
பெயர் கூட்டு எண்கள் - பலன்கள்
தொழிற்பெயர் கணக்கிடும் முறை
ஹீப்ரு பிரமிடு பெயரியல் அதிர்ஷ்ட எண் விஞ்ஞானம்
"ஹீப்ரு பிரமிடு நியூமராலஜி" தரும் தனி மனித மேம்பாடும் -         வியாபார தொழில் உத்தியோக முன்னேற்றமும்
ஹீப்ரு பிரமிடு நியூமராலஜி
மேக் பவர் & ஹாட் பவர்
யோகச் சக்கரங்கள் விளக்கம்
பிறந்த தேதியின் அடிப்படையில் பெங்சூயி
பெயர் முப்பரிமான ஆற்றல் வழங்கும் ஹீப்ரு நெடுங்கணக்கு        முறை